За проекта

Печат

Информация за проекта „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите:

Цел на проекта: опазване и поддържане на ландшафтното и биологичното разнообразие на Природен парк „Беласица”, както  и постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите на защитената територия.

Конкретните цели на проекта са:

 • Опазване, възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство;
 • Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи;
 • Провеждане на научни изследвания, повишаване на екологичната култура, развитие на туризма и рекреационното ползване;
 • Установяване на традиционни начини на земеползване;
 • Усъвършенстване политиката на управление на Дирекция на Природен парк „Беласица”


Основни дейности на проекта:

 • Дейност 1: Подготовка за възлагане на разработването на Плана за управление на ПП „Беласица“
 • Дейност 2: Разработване на Описателната част на Плана за управление на ПП „Беласица“ - извършване на необходимите проучвания и анализи (теренна работа) и разработване на частите от Плана за управление
 • Дейност 3: Изработване на цифров модел на територията на ПП „Беласица“
 • Дейност 4: Разработване на Предписателната част на Плана за управление на ПП „Беласица“
 • Дейност 5: Информация и публичност - провеждане на фестивали на кестена; организиране на образователни програми за млади хора от района на ПП „Беласица“ по интерпретативните маршрути, разработени на територията на Парка; обучение и срещи със заинтересованите страни и др.
 • Дейност 6: Приемане на Плана за управление на ПП „Беласица“
 • Дейност 7: Управление на проекта

Стойността на проекта е 1 161 974, 68 лв., от които 987 678, 48 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 174 296, 20лв. са Национално съфинансиране.

Информация за Плана за управление на Природен парк „Беласица: Дирекция на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите ръководи процес по изработване на План за управление на защитената територия. Целта на този план е да предостави инструмент за ефективно управление на Природния парк. В процеса на разработка ще се извършват подробни проучвания и анализи на абиотичните и биотични характеристики на Беласица, население и демографска характеристика, селищна мрежа, техническа инфраструктура, горско стопанство, лов, риболов, събиране на природни продукти (боровинки, кестени и др.), туризъм и спорт, водоползване, настоящо ползване на прилежащите територии, културно-историческо наследство и др. Ще се направи оценка на състоянието на компонентите на околната среда.
Въз основа на събраните конкретни научни данни по проекта ще се изготви Плана за управление на Природен парк „Беласица”. Той ще включва планирани в парка дейности в рамките на 10 години и ще бъде основният му инструмент за управление. Основна част от плана е неговата прозрачност, чрез провеждането на семинари и обсъждане на въпросите за управлението на дейностите.

Планът за управление на Природен парк „Беласица” се изработва в рамките на проект със срок септември 2010г.-септември 2014г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.”


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |