Планът за управление на ПП „Беласица” беше одобрен на общественото му обсъждане

obshtestveno obsajdane20.12.2013г.

На 18 декември Дирекция на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенциа по горите проведе обществено обсъждане на плана за управление на природния  парк.

Събитието се проведе в залата на община Петрич. Участие взеха представители на ДПП Беласица, на регионални институции, туристически дружества, природозащитни организации, читалища, училища, собственици на къщи за гости, жители на селата от Подгорието, местни медии и др.
Общественото обсъждане бе открито от София Илкова, главен експерт „Биологично разнообразие, международна дейност и проекти” при ДПП „Беласица”, която накратко представи работата с местните заинтересовани страни по време на различните етапи от изработването на Плана за управление и благодари за всички идеи и предложения, които подмогнаха работата на експертите. „Силата на хората, живеещи в близост до парка е в тяхното обединение. Затова колкото и да е добър един План за управление положителни резултати ще има само тогава, когато всички заедно работим за неговото успешно прилагане”, заяви тя, цитирайки част от визията за развието на Природния парк до 2030-та година.
Ръководителят на екипа, изработил плана за управление Людмила Димитрова направи презентация на най-характерното от него като подчерта целите, които трябва да бъдат постигнати от ръководството на парка в близките 10 години и заложените за изпълнение в плана програми, по които ще се работи като: Дългосрочен мониторинг на биологичното и ландшафтно разнообразие в ПП Беласица; Управление на горите и земеделските земи, с акцент върху опазване на биологичното разнообразие в ПП „Беласица”; Повишаване на икономическите ползи за местното население, чрез балансирано ползване на ресурсите в ПП „Беласица”; Създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в ПП „Беласица” и прилежащите територии и Усъвършенстване политиката на управление и специализирана охрана на парка.
Последвалата дискусията по плана беше изключително конструктивна и в нея се включиха представители на прирозощитни организации, на образователни институции и на туристически дружества.
Освен обществено обсъждане в периода от 16 до 17-ти Декември ДПП Беласица организира и Дни на отворените врати в селата Беласица, Коларово, Самуилово, Яворница, Камена, Ключ, Скрът и Габрене, за да може хората от Подгорието, също да изкажат своето мнение по Плана за управление на територията.
Проявите се организират по проект № DIR – 593211 – 1 – 6: „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |