Дирекцията на Природен парк „Беласица” организира пресконференции за представяне на Плана за управление на ПП Беласица

16.12.2013 г.
Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите организира пресконференции в София и Благоевград за представяне на Плана за управление на парка пред медии и заинтересовани страни.

Пресконференциите ще проведат по едно и също време в двата града – като в София ще бъде на 19 декември (четвъртък) от 10:00 часа, в БТА, а в Благоевград – отново от 10 часа в залата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров”. Ръководителите на екипа ще разяснят дейностите по плана за управление и резултати от проведеното на 18-ти декември 2013 г. обществено обсъждане, както и перспективите за развитието на парка.

На събитието ще присъстват и представители от Изпълнителна агенция по горите, дирекцията на парка и други институции.

Мероприятието е част от Проект № DIR – 593211 – 1 – 6: „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 593211 – 1 – С001 от 08.09.2010 г.

За повече информация:
Маргарита Георгиева – Главен специалист по инфраструктура и връзки с обществеността
Тел: 0887 06 16 16  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |