ДПП „Беласица” организира обществено обсъждане на Плана за управление на парка

13.12.2013 г.

Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите организира обществено обсъждане на Плана за управление на природния парк. То ще се проведе на 18 декември 2013 г.,  сряда, от 10,00 часа, в гр. Петрич, в залата на общината.

Целта е да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни – граждани, неправителствени организации, бизнес и институции да дадат своите предложения и становища.
Всички, които желаят могат да вземат участие в събитието. Планът за управление е на разположение от 25.11.2013 г., в офиса на парка, както и в интернет-страницата: www.belasitsa.net.
Проявата се организира по Проект № DIR – 593211 – 1 – 6: „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 593211 – 1 – С001 от 08.09.2010 г."

За контакти по общественото обсъждане: 0898 492 451, 07423/ 20 03

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |