Покана за обществено обсъждане на План за управление на ПП „Беласица”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите  има удоволствието да Ви покани да вземете участие в общественото обсъждане на Плана за управление на ПП “Беласица”, по проект: DIR – 593211 - 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица“.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.12.2013 г. от 10.00 часа в гр. Петрич, залата на общината.
Планът за управление е на разположение от 25.11.2013 г. в  офиса на ДПП „Беласица“, с. Коларово, ул. „Беласица“ 14 всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа и на Интернет адрес: http://proektpu.belasitsa.net/index.php/dokumenti

За консултации с екипа, разработил плана за управление, ще бъдат организирани и Дни на „отворените врати“ в осемте села от района, както следва:

16 декември
Габрене 10:00-12:00, читалище „Просвета”
Скрът 10:00-12:00, сградата на кметството
Ключ 14:00-16:00, сградата на кметството
Яворница 14:00-16:00, читалище „Антон Попов”    
17 декември
Камена 10:00-12:00, сградата на кметството
Самуилово 10:00-12:00, читалище „Антон Попов”
Беласица 14:00-16:00, сградата на кметството
Коларово 14:00-16:00, Дирекция на Природен парк „Беласица“

Всички становища, мнения и препоръки към Плана за управление могат да се изразят или внесат в писмен вид на Общественото обсъждане.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” www.ope.moew.government.bg Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |