Запазването на природата и културното наследство на Подгорието са в основата на успешното развитие ПП Беласица

Дирекцията на природен парк Беласица към Изпълнителната агенция по горите проведе на 18 октомври 2013 г. заключителен семинар за изготвяне на Плана за управление на парка.

По време на работната среща експертите, разработващи плана представиха трийсет годишна визия, която цели опазване на всичко, свързано с ползване на природата по един устойчив и щадящ начин.  Бяха определени и силните страни на парка неговата погранична разположеност, интересът на посетителите, както и кестеновите гори, които са най-голямото естествено находище в страната.

Представителите на местните и регионални институции, собствениците на къщи за гости и туристическите дружества се запознаха с пет програми, които ще бъдат изпълнени през следващите 10 години. Те включват: дългосрочен мониторинг на биологичното и ландшафтно разнообразие в ПП „Беласица”; управление на горите и земеделските земи, с акцент върху опазване на биологичното разнообразие; повишаване на икономическите ползи за местното население чрез балансирано ползване на ресурсите на парка; развитие на устойчив туризъм и усъвършенстване политиката на управление и специализирана охрана на парка.  

„Планът за управление ще помогне да се планират краткосрочните и дългосрочни ползвания на природата и биоразнообразието. Силата на хората, живеещи в близост до природния парк е в тяхното обединение, за да може всяко едно от селата на Подгорието да съумее да извлече най-характерното за района и да приобщи активните хора и групи от всяко населено място”, обобщиха експертите на края на срещата като отново призоваха за по-голяма инициативност при вземането на решения, които се отнасят за бъдещето на защитената територия.
Това беше последния семинар, предвиден преди общественото обсъждане на плана за управление, което ще се проведе на 19 декември 2013 г.
Събитието беше организирано по проект „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |