ДПП „Беласица” организира учебно пътуване

Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите организира учебно пътуване с цел споделяне и популяризиране на добри практики.

Основната задача на Дирекцията е грижата за устойчиво стопанисване на уникалните растителни и животински видове в малко познатата южна българска планина. Целта на образователното пътешествие е запознаване с успешни изпълнения на дейности и обмяна на опит в управлението и опазването на защитените територии в страната.

Мероприятието  ще се проведе в периода от 03.10.2013 г. до 09.10.2013 г. и включва посещение на природните паркове „Странджа“, „Сините камъни“, „Българка“, „Врачански балкан“ и „Рилски манастир“.

Дейността е част от проект  „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |