ПП “Беласица” има потенциал да се превърне в обект за развитие на устойчив туризъм на местно, национално и международно ниво

На 19 септември бяха обсъдени резултатите от етап втора оценка в разработването на Плана за управление на Природен парк „Беласица”. По време на  работната среща експертите от екипа обобщиха дългосрочните цели за опазване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие, постигане на баланс в ползването на  природните ресурси и създаване на условия за  развитие на туризма. Представителите на местните и регионални институции, собствениците на къщи за гости и туристическите дружества дискутираха и оценяваха важните цели, които да очертаят бъдещите приоритети пред най-младия природен парк в България.

Експертите и участниците от заинтересованите страни се обединиха около идеята, че ПП „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите има потенциал да се превърне в обект за развитие на устойчив туризъм на местно, национално и международно ниво, място за провеждане на екологично-образователни и интерпретативни програми.

Събитието беше организирано по проект „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и изпълняван от Дирекция на ПП Беласица към Изпълнителна агенция по горите.

За контакти: Маргарита Георгиева – Главен специалист по инфраструктура и връзки с обществеността
Тел: 0887 06 16 16

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |