Продължава работата по изготвяне на Плана за управление на ПП „Беласица”

Продължават срещите между експерти от Дирекцията на Природен парк "Беласица" към Изпълнителната агенция по горите и местната общественост във връзка с разработването на Плана за управление на парка.
Проведени бяха обучения, образователни екскурзии по тематичните маршрути и семинар „Режими на ползване и опазване на различните по собственост площи в ПП “Беласица”  за собствениците на гори. На семинара бяха обсъдени проблеми, свързани с териториалната собственост на парка. Собствениците на земи в защитената територия бяха запознати с начина на управление на различните видове собственост и с правото на ползване и строителство в тях. Участниците дискутираха изработването на дългосрочна визия за развитието на района в предстоящия план за управление. 

В проведеното обучение по „Управление на защитени територии” участваха представители на различни регионални, държавни и общински институции,  учители, секретари на читалища, туристически дружества, собственици на къщи за гости и местното население от подгорските села. Те бяха запознати с работата и дейността на природните паркове, какво представляват защитените територии, кое различава националните от природните паркове и как работи един парк след приемането на план за управление. Бяха обсъдени и необходимите условия за създаване на Консултативен съвет, който да подпомага дейността на ръководството и развитието на Природен парк „Беласица”.
В проведените образователни екскурзии по тематичните туристически маршрути на ПП „Беласица” бяха включени деца от различните училища от петричкия регион. Главната цел беше учениците да се запознаят с разнообразното растително и животинско богатство и неговото съхраняване и опазване.
Събитията бяха организирани по проект „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и изпълняван от парковата Дирекция.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |