Стартират срещите по Плана за управление на ПП „Беласица”

В периода 27-30 август 2012 г. ще се проведат срещи-дискусии за оповестяване началото на разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Те ще се състоят в осемте подгорски села в района на Природния парк, както следва: на 27.08.2012 г. в село Коларово и село Беласица, на 28.08.2012  г. в село Самуилово и село Камена, на 29.08.2012 г. в село Яворница и село Ключ, на 30.08.2012 г. в село Скрът и село Габрене.

Целта на тези информационни срещи е да се представят пред обществеността целите и особеностите на Плана за управление на Природен парк „Беласица”. Общественото обсъждане и взимането на решения, свързани с планирането и управлението на защитената територия имат важно значене за развитието на парка.
Всички тези срещи се организират  от Дирекция на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите в изпълнение на дейност „Информация и публичност” по проект: „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |