Природен парк „Беласица” спечели проект по Оперативна програма „Околна среда”

Мащабен проект за изработване на План за управление на Природен парк „Беласица” бе одобрен от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Директорът на Парка подписа с Министъра на околната среда и водите Договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 161 974, 68 лв., от които 85% са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, и 15% - от държавния бюджет на Република България.

Целта на проекта е опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие на Природен парк “Беласица”, както и постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите на парка. Крайният резултат ще бъде изготвянето на План за управление – основен нормативен документ за всяка защитена територия.
В рамките на три години ще се извършват подробни проучвания и анализи на абиотичните и биотични характеристики на Беласица, население и демографска характеристика, селищна мрежа, техническа инфраструктура, горско стопанство, лов, риболов, събиране на природни продукти (боровинки, кестени и др.), туризъм и спорт, водоползване, настоящо ползване на прилежащите територии, културно-историческо наследство и др. Ще се направи оценка на състоянието на компонентите на околната среда.
Въз основа на събраните конкретни научни данни по проекта ще се изготви План за управление на Природен парк „Беласица”. Той ще включва планирани в парка дейности в рамките на 10 години и ще бъде основният му инструмент за управление.
Основна част от проекта е и провеждането на семинари и обсъждане на въпросите за управлението на дейностите.
За допълнителна информация – Добриел Радев, Директор на ДПП „Беласица”.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |