Планът за управление на ПП „Беласица” беше представен пред медиите

presskonferencia20.12.2013г.

На 19 Декември Дирекция на Природен парк «Беласица» към Изпълнителна аганция по горите проведе пресконференции в Благоевград и в София за оповестяване на вече изработения План за управление на Природен парк "Беласица".

На пресконференциите беше представен плана за управление, както и предложенията и коментарите от Дните на отворени врати и общественото обсъждане на Плана, проведени в периода 16 – 18 декември.  
 В плана за управление са определени  дългосрочните цели пред природния парк:
•    Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие;
•    Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите;
•    Създаване на условия за развитие на устойчив туризъм;
•    Усъвършенстване политиката на управление и специализирана охрана на парка.
Именно с тяхното постигане са обвързани програмите, които ще дават насоки за бъдещите проекти и дейности в ПП Беласица:
•    Дългосрочен мониторинг на биологичното и ландшафтно разнообразие в ПП “Беласица”;
•    Управление на горите и земеделските земи, с акцент върху опазване на биологичното разнообразие в ПП „Беласица“;
•    Повишаване на икономическите ползи за местното население, чрез балансирано ползване на ресурсите в ПП „Беласица”;
•    Създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в ПП „Беласица” и прилежащите територии;
•    Усъвършенстване политиката на управление и специализирана охрана на парка.
В плана за управление са определени и силните страни на природния парк. Едно от най-големите предимства е неговото биологично и ландшафтно разноообразие, което трябва да бъде съхранено, защото има огромен потенциал да привлича туристи от цял свят, бяха категорични експертите, изработили документа.
Сред другите посочени предимства, оповестени на пресконференциите са и историческата значимост на района на Подгорието, в който се намира парка. Той е богат освен на прекрасна природа и на история, обичаи, характерни ястия. Планът за управление и срещите за популяризирането му се организират по проект № DIR – 593211 – 1 – 6: „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 593211 – 1 – С001 от 08.09.2010 г."


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |